Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030 trên địa bàn huyện Di Linh
Văn bản liên quan