Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người