Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây - vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người

Friday, 23/10/2020 - 03:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Trung

Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh lớp 6 theo đề án ngoại ngữ và các biện pháp nhằm phát triển CLB Tiếng Anh trong nhà trường.

Xuất phát từ Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 855 ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch tham gia thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008-2020 của chương trình phát triển Giáo dục Trung học. Sách Tiếng anh theo đề án nhằm phát triển năng lực hs toàn diện các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết và đánh giá hs theo năng lực, chương trình học khá dài và nặng so với chương trình sách cũ, hs học theo đề án còn bỡ ngỡ, gv dạy năm đầu tiên nên còn gặp nhiều khó khăn vì vậy nhóm gv Tiếng anh đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Tiếng anh lớp 6 theo đề án ngoại ngữ

Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh lớp 6 theo đề án

ngoại ngữ và các biện pháp nhằm phát triển CLB Tiếng Anh trong nhà trường.

 

I. Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bộ môn Tiếng Anh lớp 6 theo đề án

ngoại ngữ.

1. Đối với giáo viên.

- Laøm cho hoïc sinh yeâu thích boä moân thông qua các hoạt động học tập: ví dụ như games theo chủ đề bài học, aùp duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo giaûng daïy.Thieát keá giaùo aùn phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh, taïo moïi ñieàu kieän naâng cao hoaït ñoäng nhaän thöùc cho hoïc sinh.

- Thöôøng xuyeân hoïc taäp, nghieân cöùu, trao ñoåi chuyeân moân vôùi ñoàng nghieäp, ñuùc keát kinh nghieäm ñeå naâng cao naêng löïc cuûa baûn thaân, caàn phaûi ñoåi môùi phương pháp aùp duïng nhieàu bieän phaùp thieát thöïc, phuø hôïp vôùi ñoái töôïng hoïc sinh nhaèm kích thích tinh thaàn tích cöïc hoïc taäp nhaát laø hoaït ñoäng nhoùm ñeå thöïc haønh treân lôùp, coù bieän phaùp höôùng daãn hoïc sinh bieát caùch töï hoïc, töï nghieân cöùu.

- Thöïc hiện đánh giá  hs theo năng lực, taïo thoùi quen hoïc taäp haøng ngaøy cho hoïc sinh, phaùt huy khaû naêng tö duy cuûa hoïc sinh töø thaáp ñeán cao, traùnh hình thöùc hoïc thuoäc loøng maùy moùc, reøn luyeän kyõ naêng laøm baøi taäp cho hs, sử dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc trưng bộ môn nhằm giúp các em hiểu bài và khắc sâu kiến thức.

- Luôn khuyến khích hs sử dụng tiếng anh trong lớp học để giúp các em dễ nhớ, nhớ lâu từ vựng, tạo môi trường và thói quen sử dụng tiếng anh trong giao tiếp.

- Động viên, khuyến khích hs với  hình thức học trải nghiệm, cách thức thực hành phong phú, đa dạng.

- Phân công hs khá giỏi kèm và giúp đỡ hs yếu trong giờ học.

- Lập nhóm zalo để hs và gv giao tiếp bằng Tiếng Anh.

- Hệ thống kiến thức sau mỗi bài học, mỗi chủ điểm để giúp học sinh khắc sâu kiến thức đã học và nhớ một cách lôgic.

- Một nội dung bài học gv có thể đưa ra nhiều phương pháp khác nhau để hs nhớ và tự học.

- Gv cung cấp cho hs những trang Web có ích để hs truy cập như: Tra từ điển, dịch, vui học…………. qua đó hs tìm tòi khám phá kiến thức mới.

- Mỗi bộ sách giáo khoa theo đề án đều có mã để vào phần tự học “ sách mềm” của bộ giáo dục.

- GV luôn dành thời gian để hướng dẫn cách vào và học, tạo thói quen tự học.

Nhiệm vụ cụ thể của từng giáo viên.

- Rà soát chương trình trong sách giáo khoa mới.

- Tự biên soạn kế hoạch dạy học sau đó thảo luận nhóm và thống nhất kế hoạch dạy học chi tiết.

- Cần có sự thống nhất cách dạy cho từng bài, từng mảng kiến thức.

- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học, các thiết bị nghe nhìn phục vụ cho việc rèn kĩ nãng trong lớp.

- Trong quá trình giảng dạy nếu gặp phải những khó khăn vướng mắc thì phải trao đổi kịp thời để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đó.

- Sau mỗi bài học phải đánh giá được mức độ tiếp thu bài của học sinh và đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời và thay đổi phương pháp dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp mình đang giảng dạy.

- Trong các buổi sinh hoạt tổ luôn đưa ra những phương pháp giảng dạy mới, hay, có tính hiệu quả cao để trao đổi trong nhóm giúp nhau cùng tiến bộ.

2. Đối với học sinh.

- Hoïc sinh phi nhaän thöùc đđược taàm quan troïng cuûa boä moân, taàm quan troïng cuûa vieäc hoïc. 

Caàn reøn luyeän nhieàu hôn nöõa kó naêng laøm baøi taäp, tham gia vaøo vieäc hoaït ñoäng nhoùm ñeå khaéc saâu kieán thöùc. Bieát caùch töï hoïc, töï ñoïc saùch tham khaûo, vào các phần mềm Tiếng anh, chú ý khoâng ñöôïc hoïc taäp moät caùch maùy moùc, khoâng ñöôïc döïa daãm vaøo saùch giaûi baøi taäp, chun b đñy đñ v tư liu

- Luôn trao đổi giữa hs khá giỏi và hs yếu kém để các em yếu kém cùng tiến bộ.

- Học sinh vào những trang Web có ích mà gv cung cấp để học và phát triển các kĩ năng nghe, nói ,đọc, viết.

3. Các giải pháp phối hợp để nâng cao chất lượng bộ môn

+ Đối với giáo viên chủ nhiệm.

- Thường xuyên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhắc nhở, uốn nắn những học sinh ý thức yếu, lười biếng trong học tập bằng cách trao đổi trực tiếp hoặc thông qua phần mềm VNPT school.

- Trong giờ 15’ truy bài kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của học sinh, đôn đốc, nhắc nhở, xử lí những học sinh vi phạm kịp thời.

+ Đối với phụ huynh.

- Yêu cầu phụ huynh học sinh phải nắm vững tình hình học tập của con em mình; tạo điều kiện về thời gian học ở nhà cho các em, phải mua đầy đủ đồ dùng học tập, sách học, sách tham khảo để giúp các em học tốt hơn.

- Tạo điều kiện cho các em sử dụng các phương tiện hỗ trợ phục vụ trong việc học.

- Nhờ phụ huynh kiểm tra, giám sát việc truy cập vào những trang Web có ích mà giáo viên cung cấp cho học sinh để học.

+ Phối hợp với đội thiếu niên, giáo viên bộ môn khác và các ban ngành của nhà trường để xử lí những học sinh vi phạm nội quy trong giờ học.

II. Các biện pháp nhằm phát triển CLB Tiếng Anh trong nhà trường.

1. Mục đích:  Nhằm phát triển các kĩ năng nghe, nói Tiếng Anh, xây dựng môi trường ngôn ngữ nhằm giúp học sinh luyện tập thực hành những kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên và hào hứng. Tạo cơ hội trải nghiệm sáng tạo, nâng cao sự hứng thú cho học sinh trong việc học Tiếng Anh, khuyến khích khả năng tự học, tổ chức, sáng tạo cho học sinh.Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học Tiếng Anh cho những học sinh yêu thích, muốn rèn luyện các kỹ năng sử dụng Tiếng Anh làm công cụ giao tiếp, giảm bớt căng thẳng sau những giờ học, tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh trong thực tiễn, tăng cường niềm đam mê, yêu thích môn học cho học  sinh,  tăng cường  giáo  dục kỹ năng sống để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, tạo môi trường thuận lợi để học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, giúp các em  có một nền tảng kiến thức, hs có môi trường  để thực hành  Tiếng Anh,  để  gặp  gỡ  giao lưu với  thầy cô và  bạn bè. Qua việc  giao lưu với bạn bè sẽ tạo cho các em sự tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp khi tham gia vào CLB hs phaùt huy ñöôïc kyû naêng nghe noùi vaø kích thích tinh thaàn hoïc taäp ngoaïi ngöõ.

2. Các biện pháp:

- Đưa ra nội quy hoạt động của câu lạc bộ, yêu cầu hs tham gia phải thực hiện nghiêm túc.

- Xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ theo định kì, duy trì hoạt động theo tuần, tháng.

- Chọn một số học sinh tiêu biểu, nhanh nhẹn, sử dụng tốt Tiếng anh, có uy tín với các bạn trong quá trình học tập, có khả năng giúp đỡ các thành viên khác trong các hoạt động.

- Hs tham gia vào CLB có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, có thể thuyết trình, hùng biện, giao lưu, hỏi đáp bằng Tiếng Anh một cách tự nhiên, hs được làm ca sĩ, diễn viên, có thể hát các bài hát tiếng  Anh, có thể đóng kịch bằng Tiếng Anh các em phát huy năng lực bản thân và có sự đam mê học tập bộ môn, đồng thời lôi cuốn các em khác phát triển về khả năng giao tiếp, trình bày tự tin, khám phá thêm về thế giới xung quanh, thêm yêu cuộc sống, yêu gia đình, bạn bè, thầy cô.

- Khuyến khích hs tham gia câu lạc bộ, có trách nhiệm nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, đa dạng về mặt hình thức và phong phú về mặt nội dung.

- Xây dựng chương trình hoạt động của câu lạc bộ phải vừa sức với khả năng của học sinh theo từng khối lớp, phải phù hợp với chương trình học, chủ điểm của các hoạt động phải gần gũi với đời sống xung quanh, phải thực tế và bám sát chương trình học chính khóa.

- Chương trình hoạt động phải thay đổi liên tục, kết hợp giữa kiến thức và hoạt động ngoại khóa để thu hút sự tham gia của học sinh, học sinh không bị nhàm chán hay uể oải khi tham gia, thu hút sự tham gia và sáng tạo của học sinh, rèn luyện cho học sinh tính chủ động, sáng tạo, không lặp lại, rập khuôn gây cảm giác chán nản cho học sinh.

- Các hoạt động đưa ra là vui chơi nhưng phải mang tính thi đua.

- Sau mỗi buổi sinh hoạt các thành viên trong câu lạc bộ cần trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời về những vấn đề đã làm tốt và chưa làm được, những sai sót để góp ý, bổ sung, đổi mới hoạt động của câu lạc bộ trong lần sinh hoạt tiếp theo.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 813
Năm 2020 : 4.178